: پذیرفته شده گرامی

پس از ثبت نام در سامانه ورودی جدید، فرمهای مربوط به خود را دانلود و به همراه مدارک ثبت نام طبق جدول زمانبندی تحویل دانشگاه نمایید

فرمهای ثبت نام سراسری
فرمهای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته
فرمهای ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته
فرمهای ثبت نام دکترای تخصصی و دستیاری
فرم تخفیف شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95